EXCLUSIV GAZETA-ROMÂNĂ: Sesizarea integrală a lui Liviu Dragnea către Tribunalul București

Tribunalul Bucureşti, B-dul Unirii nr.37, sector 3 Bucureşti

Secţia a IV-a Civilă

Dosar nr.20322/3/2019, Completul F18U

Termen de judecată: 8.08.2019, ora 8.30

 

CERERE DE INTERVENŢIE PRINCIPALĂ

formulată în conformitate cu Art.61 alineat 1 şi 2 din Cod proc civilă, Art.62 alineat 1 şi 2 din Cod proc civilă, Art.20 alineat 2 din Legea nr. 14/2003 republicată

Subsemnatul, DRAGNEA LIVIU NICOLAE, cu domiciliul ales pentru comunicare la Cabinet de Avocat „FLAVIA TEODOSIU” din Baroul Bucureşti, str.Frumoasa nr.49, et.l, apt. 3, sector 1, in calitate de intervenient principal,

În contradictoriu cu petentul partidul politic PSD cu sediul central în Bucureşti, Sos Kiseleff nr.10, sector 1,

În termenul legal fiind, reglementat în Art.62 alineat 2 din Cod proc civilă, “Cererea poate fi făcută numai în faţa primei instanţe, înainte de închiderea dezbaterilor în fond”,

În conformitate cu prevederile Art.61 alineat 1 si 2 din Cod proc civila, Art.62 alineat 1 din Cod proc civila, Art. 20 alineat 2 din Legea nr. 14/2003

FORMULEZ

Cerere de intervenţie principală în dosarul 20322/3/2019 avand ca obiect modificările din 29 iunie 2019, acte constitutive, statut, organe de conducere ale partidului politic PSD cu sediul central în Bucureşti Sos Kiseleff nr.10, sector 1.

În conformitate cu prevederile Art.65 din Cod proc civilă

SOLICIT

 în principiu a cererii de intervenţie principal formulată în cauza de faţă.

Pe fondul cauzei

SOLICIT

Respingerea cererii petentului de validare a modificărilor din 29 iunie 2019 referitor la modificările la acte constitutive, statut, organe de conducere a partidului politic PSD, având în vedere că în ceea ce priveşte modificările operate în data de 29 iunie 2019, SUNTEM ÎN IPOTEZELE din Art.46 alineat 1 litera (b) şi (c) din Legea nr. 14/2003 şi anume: “Un partid politic se dizolvă pe cale judecătorească în următoarele condiţii: când scopul sau activitatea partidului politic a devenit ilicită ori contrară ordinii publice; când realizarea scopului partidului politic este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice”, Art. 221 din Cod civil: “Dacă prin lege nu se dispune altfel, persoanele juridice de drept public sunt obligate pentru faptele licite sau ilicite ale organelor lor, în aceleaşi condiţii ca persoanele juridice de drept privat” raportat la Art.219 alineat 1 din Cod civil: “Faptele licite sau ilicite săvărşite de organele persoanei juridice obligă însăşi persoana juridică, însă numai dacă ele au legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate”.

Punctul de plecare al cererii de intervenţie principală îl constitue solicitările de informaţii pe care le-am formulat în data de 25 iulie 2019 în conformitate cu prevederile Art.31 alineat 1 şi 2 din Constituţie şi ale Art. 86 din Regulamentul Uniunii Nr. 679/27.05.2016 în vigoare din 25.05.2018 şi pe care l-am adresat atât Tribunalului Bucureşti, având în vedere prevederile Art. 51 din Legea nr.  14/2003, cât şi partidului politic PSD, solicitări pe care le ataşez în copie conform cu originalul la cererea de faţă.

SITUAŢIA DE FAPT

În data de 25 iulie 2019 am adresat o solicitare Tribunalului Bucureşti în referire la partidul politic PSD cu sediul central în Bucureşti, str. Şos. Kiseleff nr. 10, sector 1 prin care am indicat să mi se comunice: dacă în intervalul 27.05.209-25.07.2019, partidul politic PSD central prin organele de conducere a dispus sau nu dizolvarea orgnizaţiei PSD Teleorman şi dacă a comunicat sau nu, în termenul legal, aceste modificări la statut Tribunalului Bucureşti, în virtutea atribuţiilor acestei instanţe, reglementate în Art. 51 din Legea nr. 14/2003, indic: „(1) Registrul partidelor poliite este instrumentul legal de evidenţă a partidelor politice din România. (2) Instituţia cu drept de a opera în Registrul partidelor politice. (3) Datele din Registrul partidelor politice sunt… informaţii de interes public. (4) Înregistrarea şi radierea partidelor politice, înregistrate în Registrul partidelor politice, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

De asemenea, prin acelaşi demers din 25 iulie 2019 am solicitat să mi se indice dacă în intervalul 27.05.2019-25.07.2019 Tribunalul Bucureşti a înregistrat sau nu cerere/sesizare din partea Miniserului Public prin care să fi investit instanţa cu cerere de dizolvare a Organizaţiei PSD Teleorman sau chiar cu cerere de dizolvare a partidului politic PSD însuşi, cerere de dizolvare care să fi fost formulată în conformitate cu prevederile Art.46 alineat 1 litera (b) şi (c) din Legea partidelor politice şi cererea Ministerului Public să fi avut ca punct de plecare, pe de o parte decizia pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la data de 27 mai 2019 în dosarul nr. 2401/1/2018, pe de altă parte mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.71/27.05.2019 emis de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală dosar nr. 2628/1/2016 al ICCJ.

Concret, în conformitate cu prevederile Art.1 din Legea nr. 14/2003: “Partidele politice sunt asociaţii cu caracter politic ale cetăţenilor români cu drept de vot, care participă în mod liber la formarea şi exercitarea voinţei lor politice, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituţie. Ele sunt persoane juridice de drept public”.

În conformitate cu prevederile Art.2 din Legea nr. 14/2003: “Prin activitatea lor, partidele politice promovează valorile şi interesele naţionale, pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participă cu candidaţi în alegeri şi la constituirea unor autorităţi publice şi stimulează participarea cetăţenilor la scrutinuri, potrivit legii”.

De asemenea în conformitate cu prevederile Art.12 alineat 1 şi 2 din Legea nr.14/2003: “Partidele politice pot avea ca subdiviziuni organizaţii teritoriale, care au numărul minim de membri prevăzut de statut”. (2) Organele locale POT REPREZENTA PARTIDUL POLITIC FAŢĂ DE TERŢI la nivelul local corespunzător, pot deschide conturi la bancă şi răspund de gestionarea acestora”.

Am în vedere concret, în cazul de faţă, organizaţia PSD Teleorman şi activitatea politică desfăşurată în cadrul organizaţiei de partid în perioada de referinţă, 7.07.2006-18.12.2012, unde pentru activitatea de partid propriu zisă din cadrul organizaţiei PSD Teleorman au contribuit şi două salariate de la instituţia publică DGASPC Teleorman, astfel cum a statuat în mod definitiv instanţa în dosarul 2401/1/2018 la 27.05.2019.

Concret, la data de 27 mai 2019 instanţa naţională, prin hotărâre definitivă pronunţată în dosarul 2401/1/2018 A CALIFICAT activitatea desfăşurată în cadru Organizaţiei PSD Teleorman de către două salariate de la DGASPC Teleorman, ca fiind fapte de corupţie şi anume fapta ilicită care aduce atingere ordinii publice în sensul definiţiei din Art.46 alineat 1 litera (b) şi (c) din Legea nr. 14/2003, legea partidelor politice, citez: “b) când scopul sau actitatea partidului politic a devenit ilicită ori contrară ordinii publice; c) când realizarea scopului partidului politic este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice”.

Prin calificarea juridică de fapte de corupţie dată la 27.05.2019 în dosarul 2401/1/2019 suntem în ipotezele fraudei, definiţie dată la nivel unional, concept obliagatoriu aplicabil şi în dreptul intern, prin prisma principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene, indic „Fraud is a deliberate act of deception intended for a personal gain or to cause a loss to another party”. Frauda este un act intenţionat de înşelare cu scopul de a obţine un câştig personal sau pentru a cauza o pierdere altei părţi.

Combaterea fraudei este obligatorie la nivelul tuturor statelor membre, conform Art.325 din TFUE.

Indic în concret Art. 325 alineat 1 şi 2 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, intitulat combaterea fraudei care incidenţa în cauza de faţă:

„(1) Uniunea şi stale membre combat frauda şi ordice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii prin măsuri luate în conformitate cu prezentul articol, măsuri care descurajează fraudele şi oferă o protecţie efectivă în statele membre, precum şi în instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii.

(2) Pentru a combate frauda care aducere atingere intereselor financiare ale Uniunii, statele membre adoptă aceleaşi măsuri pe care le adoptă pentru a combate frauda care aduce atingere propriilor lor interese financiare”.

Prin urmare, combaterea fraudei se aplică atât la nivel unional, cât şi la nivel naţional, astfel ca la nivel naţional combaterea fraudei se aplică şi în cazul celor două salariate de la DGASPC Teleorman care ar fi prestat şi activitate în cadrul organizaţiei PSD Teleorman şi astfel ar fi adus atingere intereselor financiare naţionale.

Şi anume ar fi adus atingere intereselor financiare ale DGASPC Teleorman, dovada constă în aceea că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a şi dispus recuperarea prejudiciului în cauza 2401/1/2018 calificată cauza de corupţie, recuperarea prejudiciului constând efectiv din recuperarea cuantumului salariilor încasate de la DGASPC Teleorman de către cele două salariate în intervalul 7.07.2006-18.12.2012.

CONCLUZIE

PSD este persoana juridică de drept public (am indicat Art. 1 din Legea nr. 14/2003)

În ipoteza în care ar rămâne această calificare juridică de fapte de corupţie dată în dosarul 2401/1/2018 la data de 27.05.2019, activitatea celor doua salariate Botorogeanu Adriana şi respectiv Stoica Anisa Niculina, care în prealabil încheiaseră cu persoana juridică de drept public DGASPC Teleorman contract individual de muncă în conformitate cu codul muncii, cu EXPRIMAREA ÎN PREALABIL a CONSIMŢĂMÂNTULUI.

creeaza ipotezele în care

INCLUSIV ORGANIZAŢIA DE PARTID PSD TELEORMAN

care reprezinta partidul politic însuşi la nivel local a cauzat o pierdere altei părţi, în sensul definiţiei de fraudă pe care a avut-o în vedere instanţa naţională când a pronunţat decizia penală nr. 142/27.05.2019.

Am în vedere ca la pronunţarea minutei deciziei penale nr. 142/27.05.2019 în dosarul 2401/1/2018 a participat în mod direct şi reprezentantul Ministerului Public.

Astfel că, în conformitate cu calificarea juridică dată de instanţa naţională în data de 27.05.2019 în sensul că activitatea desfăşurată în cadrul organizaţiei PSD Teleorman de două salariate care aveau în prealabil şi contract individual de muncă cu DGASPC Teleorman ar fi dus la cauzarea unei pierderi financiare instituţiei DGASPC Teleorman, duce la concluzia că, fie organizaţia de partid PSD Teleorman trebuie dizolvată şi dizolvarea constituie modificare de statut şi trebuie comunicată Tribunalului Bucureşti în conformitate cu Art. 46 alineat 1 litera (b) şi (c) din Legea nr. 14/2003 şi apoi modificările validate de Tribunalul Bucureşti se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Fie, în situaţia în care partidul PSD central nu a procedat în maniera aceasta, şi în data de 29 iunie 2019 au participat inclusiv reprezentanţi din cadrul organizaţiei de partid PSD Teleorman la votarea modificărilor la statut, suntem în ipoteza juridică în care conduita PSD Central echivalează cu însuşirea actului ilegal comis de organizaţia PSD Teleorman în intervalul 7.07.2006-18.12.2012 ceea ce duce chiar la dizolvarea partidului politic PSD însuşi.

În concluzie, apreciez că cererea de intervenţie principală este admisibilă în principiu şi pe fond se impune respingerea cererii petentului PSD de validare modificări de statut care au fost operate în data de 29 iunie 2019, pentru argumentele invocate mai sus.

Probe în susţinerea cererii de intervenţie principală: înscrisuri şi orice alte probe a căror necesitate ar rezulta din dezbateri.

la cererea de interventie principală următoarele înscrisuri:

(1) dispozitivul sentinţei penale nr. 377/21.06.2018, pronunţată în dosarul 2628/1/2016, definitivă prin decizia penală nr. 142/27.05.2019, pronunţată în dosarul 2401/1/2018 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, depun minuta deciziei penale nr. 142/27.05.2019.

(2) mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 71/27.05.2019 emis de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală dosar nr. 2628/1/2016 al ICCJ spre a indica că suntem în ipotezele din Art. 219 alineat 2 din Cod civil: “Faptele ilicite atrag şi răspunderea personală şi solidară a celor care le-au săvârşit, atât faţă de persoana juridică cât şi faţă de terţi”, având în vedere că activitatea desfăşurată de două salariate la sediul organizaţiei de partid PSD Teleorman în intervalul 7.07.2006-18.12.2012, în timp ce acestea aveau în derulare contract individual de muncă încheiat cu angajator DGASPC Teleorman a fost calificată ca fiind faptă de corupţie/act ilegal care aduce atingere intereselor financiare naţionale (am indicat din definiţia din Art. 325 alineat 2 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene);

În conformitate cu Art. 27 din OUG nr. 80/2013 indic: “Orice alte acţiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de la plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu 20 de lei.”, depun taxa judiciară de timbru de 20 Ron pentru cererea de interventie principală formulată în dosarul 20322/3/2019.

Depun prezenta cerere în două exemplare împreună cu înscrisurile indicate, un exemplar dosar, un exemplar pentru comunicare petent.

Cu deosebită consideraţie.

 

Intervenient principal DRAGNEA NICOLAE LIVIU

prin avocat ales, FLAVIA TEODOSIU

8 august 2019