Conform site-ului Ministerului Finanţelor, bugetul României pentru 2019 pare a fi orientat înspre investiții majore (aproximativ 5% alocare din PIB) și de asemenea are și o importantă componentă socială prin importante alocări de buget pentru sănătate și educație.

Redăm în continuare comunicatul de presă al Ministerului Finanțelor cu privire la buget:

În anul 2019 deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,55% din PIB, în timp ce deficitul ESA este de 2,57% din PIB, cu încadrare în ținta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit Tratatului de la Maastricht.

Datoria publică

În anul 2017 România se situa pe locul 5 printre statele membre UE cu cel mai scăzut nivel de îndatorare, cu o valoare a datoriei publice în PIB de 35,1%, semnificativ sub nivelul înregistrat la nivelul zonei Euro (88,9% din PIB) și Uniunii Europene (83,2% din PIB ).
Nivelul estimat al datoriei guvernamentale brute pentru sfârşitul anului 2018 este de 34,9 % din PIB, iar pe termen mediu (2019 – 2021) se va situa sub 40% din PIB, nivel net inferior plafonului de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht .

Pentru anul 2019 se estimează un nivel al datoriei guvernamentale brute de 35,3%.

Veniturile bugetului general consolidat proiectate pentru 2019 sunt estimate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB. Cele mai mari venituri sunt înregistrate la contribuțiile de asigurări sociale, 11,5%, TVA, 6,8 %, accize 3%, impozit pe salarii și pe venit 2,3 % din PIB.

Cheltuielile bugetului general consolidat pentru anul 2019 sunt estimate la 367,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 35,9% din PIB.

Cele mai mari ponderi în PIB le au:

   • Cheltuielile cu asistența socială – estimate la 109,8 miliarde lei, respectiv 10,7% din PIB (se mențin la aceeași pondere ca şi în anul 2018);
   • Cheltuielile de personal – în sumă de 102,5 miliarde lei (10% din PIB), pe fondul aplicării Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, însă pe orizontul de referință se înregistrează o traiectorie descendentă a ponderii acestora în PIB;
   • Cheltuielile cu bunuri și servicii – estimate la 46,5 miliarde lei (4,5% din PIB), în creştere cu 1,8 miliarde lei faţă de cele efectuate în anul 2018; din această creștere 1,5 miliarde de lei reprezintă bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;
   • Cheltuielile cu investițiile – preconizate la 46,8 miliarde lei (4,57 % din PIB), în creștere cu 12,5 miliarde lei față de 2018.
   • Cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei publice – estimate la 13,5 miliarde lei, au o pondere mai redusă în PIB de 1,3% în anul 2019 față de 1,4% în anul 2018.

Principalele obiective ale bugetului pe anul 2019 sunt:

Susținerea investițiilor publice – prin alocarea a 46,8 miliarde lei, reprezentând aproximativ 4,57% din PIB.

Principalele cheltuieli asigurate de la bugetul de stat pe anul 2019 vizează:

   • Programul Național de Dezvoltare Locală : 2,5 miliarde lei;
   • Programul de interes public și social derulat de Compania Națională de Investitii : 1,1 miliarde lei
   • investiții ale operatorilor din industria de apărare 0,2 miliarde lei;
   • investiții în infrastructura de transport : 5,6 miliarde lei, din care 4,1 miliarde de lei aferente proiectelor finanțate din fonduri europene
   • investiții în domeniul apelor : 0,4 milioane lei.

Sanătatea – suma alocată acestui domeniu, a fost majorată cu cca. 5 miliarde faţă de 2018, ceea ce înseamnă o creștere de 12% (exclusiv subvenția de echilibrare), atât în bugetul Ministerului Sănătăţii cât şi cel al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. S-au alocat 1,18 miliarde lei pentru aparatură, investiții și echipamente în spitale, în special pentru achițizia de incubatoare și ecografe și 305,3 milioane lei din împrumutul acordat de BIRD achiziției de echipamente de screening, RMN, pentru radioterapie.

Educație – s-au alocat suplimentar de la bugetul de stat, comparativ cu anul 2018, cca. 9,8 miliarde lei, reprezentând o majorare de 47%, pentru acoperirea creșterilor salariale, pentru investiţii (2 miliarde lei) – pentru implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene în vederea modernizării procesului de predare-învăţare cu ajutorul tehnologiilor informaţiilor şi comunicării, prin dotarea şcolilor cu table interactive.

  1. De asemenea, sunt alocate 1,1 miliarde lei pentru implementarea unui nou program prin care sunt asigurate de rechizite pentru copii din învătâmăntul preuniversitar.

În bugetul pentru anul 2019 a fost prevăzută alocarea de 2% din PIB pentru aparare, conform angajamentelor asumate față de partenerii din NATO.

Au fost asigurate sumele necesare pentru majorarea cu 15% a pensiilor începând cu luna septembrie 2019 – ceea ce reprezintă o suplimentare cu 6,5 miliarde lei a Bugetului asigurărilor sociale de stat.

În bugetul asigurărilor sociale de stat viramentele către sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) sunt de 8,6 miliarde de lei.

S-au alocat în bugetele instituţiilor publice suma de 318,8 milioane de lei pentru finanţarea acţiunilor aferente Preşedinţiei Consiliului UE.

Susținerea mediului de afaceri – au fost cuprinse în buget credite de angajament pentru următoarele Programe guvernamentale :

De asemenea, în proiectul de buget al Secretariatului General al Guvernului, pentru Comisia Națională de Strategie și Prognoză, sunt cuprinse:

   • pentru Fondul de Dezvoltare şi Investiţii: plată de dobânzi 100 milioane lei și rambursări de împrumuturi în valoare de 200 milioane lei (aferente unui plafon de împrumut de 5 miliarde de lei și un plafon de trageri de 500 milioane lei). Prin acest Program se asigură împrumuturi ale unităților administrativ-teritoriale şi ale universităților din veniturile trezoreriei pentru investiţii, în conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018.
   • Programul stațiuni balneare, programul “gROwth – investim în copii, investim în viitor”, programul “Investeşte în tine”, programul Sprijinirea cinematografiei – 995 milioane lei credite de angajament și 162 milioane lei credite bugetare.

Alocări record pentru bugetele locale

   • 11,1 miliarde lei se alocă din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, cu 5,4 miliarde lei, respectiv 95%, mai mult decât s-a alocat în anul 2018. Această sumă se adaugă la veniturile proprii ale unităţilor administrativ teritoriale care se vor încasa în anul 2019 precum şi excedentele acumulate până la sfârșitul anului 2018, în valoare de 13,1 miliarde lei dar și sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, adică 2,3 miliarde lei.
   • 100% din impozitul pe venit colectat la bugetul de stat se repartizează bugetelor locale, respectiv 22,2 miliarde de lei, comparativ cu 71,5% (15 miliarde de lei) cât s-a repartizat în anul 2018;
   • 10,9 miliarde de lei – totalul subvențiilor de la bugetul de stat care se alocă prin bugetele unor ministere pentru investiții (PNDL, spitale, școli, cofinanţate proiecte finanţate din fonduri europene, turism, mediu, etc.) şi asistenţă socială şi din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;

La fundamentarea sumelor alocate bugetelor locale s-au avut în vedere asigurarea:

   • la Consiliile Județene – minim 400 lei/locuitor la nivelul județului, comparativ cu 250 lei/locuitor în anul 2018,
   • la municipii (cu excepția Municipiului Bucureşti), oraşe, comune – 1.200 lei/locuitor, comparativ cu 750 lei/locuitor în anul 2018. De asemenea s-au stabilit plafoane minime de 2 milioane lei la comune, față de 1 milion de lei în anul 2018, 6 milioane lei la orașe, comparativ cu 3 milioane lei în anul 2018 și 20 milioane lei la municipii, de la 5 milioane lei în anul 2018.
   • La Municipiul Bucureşti – minim 1.450 lei/locuitor;
   • La Sectoarele Municipiului Bucureşti – minim 1.350 lei/locuitor.
   • Finanţarea integrală din bugetul local a cheltuielilor de asistenţă socială aferente protecţiei copilului şi persoanelor cu handicap, precum şi contribuţiile pentru personalul neclerical, în sumă de 6,3 miliarde lei.

Astfel, totalul sumelor care se alocă din veniturile bugetului de stat şi din subvenţii sunt de 46,6 miliarde lei, cu 22,4% mai mari decât cele alocate în anul 2018 ceea ce reprezintă 60,5% din totalul veniturilor bugetelor locale.

Bugetele ministerelor şi instituţiilor statului sunt, conform proiectului:

 • Ministerul Afacerilor Externe – 18,4 miliarde lei, creştere de 21,5%
 • Ministerul Agriculturii – 22,7 miliarde lei, creştere 15%
 • Ministerul Fondurilor Europene – 2,2 miliarde lei, creştere 183%
 • Ministerul Apărării Naţonale – 18,1 miliarde lei, creştere 6,6%
 • Ministerul Muncii – 25,5 miliarde lei, creştere 2,1%
 • Ministerul Educaţiei – 30,8 miliarde lei, crestere faţă de 2018 de 46,7%
 • Ministerul Transporturilor – 11,6 miliarde lei, creştere de 54,9%
 • Ministerul Sănătăţii – 9,4 miliarde3 lei, creştere de 64,6%
 • Ministerul Finanţelor – 5,4 miliarde lei, creştere 10,3%
 • Ministerul Economiei – 620 milioane lei, creştere 162%
 • Ministerul Cercetării şi Inovării – 1,7 miliarde lei, creştere 27%
 • Ministerul Tineretului şi Sportului – 658 milioane lei, creştere 95%
 • Ministerul Justiţiei – 4,2 miliarde lei, creştere 6,4%
 • Ministerul Afacerilor Externe – 1,1 miliarde lei, creştere 27%
 • Ministerul Culturii – 958 milioane lei, creştere 29%
 • Ministerul Apelor şi Pădurilor – 605 milioane lei, creştere 49%
 • Ministerul Mediului – 529 milioane lei, creştere 45%
 • Ministerul Dezvoltării Regionale – 5,5 miliarde lei, creştere 3,1%
 • Ministerul Public – 1,285 miliarde lei, creştere 3,1%
 • Ministerul Turismului – 48 milioane lei, creştere 32%
 • Ministerul pentru Românii de Pretutindeni – 28,8 milioane lei, creştere 16%
 • Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul – 9,3 milioane lei, creştere 27%
 • Ministerul Energiei – 250 milioane lei, minus 13%
 • Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională – 261 milioane lei, minus 20%
 • Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat – 652,1 milioane lei, minus 28,9%
 • Ministerul Finanţelor Publice – Acţiuni Generale – 26,086 miliarde lei, minus 1,3%
 • Senat – 210 milioane lei, creştere 9,3%
 • Camera Deputaţilor – 446 milioane lei, creştere 9,7%
 • Serviciul Roman de Informatii (SRI) – 2,4 miliarde lei, creştere 4,8%
 • Serviciul Telecomunicaţii Speciale (STS) – 604 milioane lei, creştere 69%
 • Serviciul de Paza si Protectie (SPP) – 233 milioane lei, creştere 20%
 • Serviciul Roman de Informatii Externe (SIE) – 309 milioane lei, creştere 8,5%
 • Secretariatul General al Guvernului – 2,2 miliarde lei, creştere 64,8%
 • Autoritatea Electorală – 582 milioane lei, creştere 163%
 • Curtea de Conturi – 363 milioane lei, creştere 24%
 • ANSVSA – 890 milioane lei, creştere 8%
 • Inspecţia Judiciară – 53 milioane lei
 • Institutul Cultural Român – 67 milioane lei, creştere 64%
 • Consilul Economic şi Social – 29,6 milioane lei. creştere 338%
 • Academia Română, 334 milioane lei, creştere 7,3%
 • Consiliul Concurenţei – 75 milioane lei, creştere 42%
 • Înalta Curete de Casaţie şi Justiţie – 150 milioane lei, creştere 13%
 • Consiliul Superior al Magistraturii – 157 milioane lei, creştere 5,6%
 • Curtea Constituţională – 30 milioane lei, creştere 30%
 • Autoritatea Naşională pentru Restituirea proprietăţilor – 21 milioane lei, creştere 48%
 • Societatea Română de Televiziune – 410 milioane lei, creştere 1,7%
 • Avocatul Poporului – 23,5 milioane lei, creştere 31%
 • Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului – 21 milioane lei, cretere 28%
 • Agenţia Naţională pentru Integritate – 22 milioane lei, creştere 15,6%
 • Administraţia Prezidenţială – 55 milioane lei, creştere 4,1%
 • Consilul Naţional al Audiovizualului – 12,8 milioane lei, creştere 18%
 • Oficul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor – 16,1 milioane lei, creştere11,9%
 • Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării – 7,8 milioane lei, creştere 22%
 • Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii – 18,2 milioane lei, creştere 7,3%
 • Consiliul Legislativ – 11 milioane lei, creştere 12%
 • Oficiul Registrul Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat – 11,1 milioane lei, creştere 12%
 • Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – 5.8 milioane lei, creştere 26%
 • Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – 12,7 milioane lei, creştere 8,7%
 • Academia Română – 10,6 milioane lei, creştere 5,1%
 • Secretariatul de stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist – 3,3 milioane lei, creştere 16,5%
 • Societatea Română de Radiodifuziune – 387 milioane lei, creştere 5,1%
 • Agerpres – 22 milioane lei, creştere 10,6%

Aici puteți citi întregul proiect de buget.

Din alocările pentru 2019 se pot remarca ușor creșterile majore din Educație (46,7%), Sănătate (64,6%) dar și în Economie (162%) de unde deducem faptul că există un plan al unor investiți majore pe viitor. Nu sunt de neglijat nici creșterile pentru Servciile Secrete, unde aceste creșteri nu mai sunt atât de generoase ca în alți ani când erau campioanele bugetelor la creșteri, dar acestea există și de această dată.

Reamintim că iniţial acest proiect trebuia prezentat marţi, după o lună de întârziere, conform unei declaraţii a lui Darius Vâlcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dăncilă, dar a fost amânat din cauza discuţiilor cu administraţiile locale.